پرسشنامه های محبوب : سلامت روان, افسردگی و..

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب فراگیر

پرسشنامه اضطراب کتل

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تنظیم هیجان

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس

پرسشنامه تنظیم هیجانی

پرسشنامه تنظیم هیجانی گراتز

پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان

پرسشنامه تنظیم هیجانی کودکان

پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی

پرسشنامه تشخیص اوتیسم

پرسشنامه تشخیص اختلال یادگیری

پرسشنامه تفکر انتقادی

پرسشنامه تاثیر فضای مجازی

پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی

پرسشنامه تله های زندگی

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه استرس

پرسشنامه اعتماد به نفس

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی

پرسشنامه  لجبازی

پرسشنامه لجبازی کودکان

پرسشنامه یادگیری

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی نفیه

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه سبک زندگی

15 Jul 2019