پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی

پرسشنامه رفتار خرید

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته کارآفرینی فرهنگی  هست

این پرسشنامه توسط امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

بخش اول

بخش اول شش سؤال در مورد ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران را شامل می‌شود. (ملیت، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه).

بخش دوم

این بخش هشت سؤال در مورد ویژگی‌های سفر گردشگران به مقصد اصفهان را دربرمی گیرد. (تعداد دفعات سفر، مدت اقامت، هدف اصلی از سفر، ترکیب همراهان سفر، نحوه تدارک سفر، تعداد همراهان زن، تعداد همراهان مرد، تعداد همراهان زیر ۱۷ سال).

بخش سوم

در بخش سوم هفت سؤال که به بررسی رفتار خرید گردشگران می‌پردازد گنجانده شده است. (نحوه شرکت در خرید، چگونگی پرداختن به فعالیت خرید، اقلام صنایع‌دستی خریداری‌شده، اطلاعات کسب‌شده در مورد انواع صنایع‌دستی اصفهان، قیمت آن‌ها و مکان‌های فروش صنایع‌دستی، میزان هزینه کرد برای صنایع‌دستی، تعداد روزهای اختصاص داده‌شده به خرید به‌طور میانگین، اشخاصی که معمولاً توسط گردشگر برایشان سوغاتی خریده می‌شود).

بخش چهارم

شامل دو جدول است که یکی مشتمل بر ۲۷ مورد از ویژگی‌های یک صنایع‌دستی مطلوب از نظر گردشگران است که اهمیت هریک آن‌ها به کمک طیف لیکرت پنج‌گانه و از یک تا پنج مشخص می‌شود. در این جدول به گزینه خیلی کم عدد یک و به گزینه بسیار زیاد عدد پنج نسبت داده‌شده است. جدول دوم نیز به کمک طیف لیکرت پنج گزینه‌ای به بررسی نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی می‌پردازد.

جدول ۳-۵: سؤالات بخش چهارم پرسشنامه

شماره سؤالات پرسشنامه (بخش چهارم) متغیر
جدول ۱طیف لیکرت ۵گزینه‌ای ویژگی‌های صنایع‌دستی محبوب از نظر گردشگران خارجی
جدول۲ طیف لیکرت ۵گزینه‌ای نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی

بخش پنجم

بخش آخر شامل دو سؤال است. یک سؤال با ۱۵ گزینه که به بررسی منابع اطلاعاتی مورداستفاده گردشگران خارجی برای خرید (به ویژه صنایع‌دستی) می‌پردازد. سؤال دوم نیز با ۱۵ گزینه به بررسی مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان از نظر گردشگران خارجی می‌پردازد.

جدول ۳-۶: سؤالات بخش پنجم پرسشنامه

شماره سؤالات پرسشنامه (بخش پنجم) متغیر
سؤال ۱ منابع مورداستفاده گردشگران جهت کسب اطلاعات
سؤال ۲ مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان

برای تنظیم پرسشنامه این پژوهش از مقیاس فاصله‌ای (طیف پنج‌گانه لیکرت) استفاده‌شده است و از گردشگران خواسته شد تا نظر خود در مورد سؤالات را در قالب نمراتی از یک تا پنج اعلام کنند

 

27 Mar 2019