پرسشنامه تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه¬گذاری

پرسشنامه تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایهو تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­ گذاری( فواکه۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  فرشاد فواکه۱۳۹۲  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت که شامل سه بعد و ۳۸ سوال به شرح زیر است.

جدول۳-۱ ساختار پرسشنامه

ابعاد اصلی ابعاد فرعی سوالات متناظر در پرسشنامه
ریسک بازار اولیه ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد ۱
ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی ۲
ریسک عدم فروش دارایی به واسط ۶-۳
ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی ۸-۷
ریسک بازار ثانویه ریسک نرخ سود یا اجاره­بها ۱۱-۹
ریسک اعتباری ۱۳-۱۲
ریسک تورم ۱۵-۱۴
ریسک عملیاتی ۱۹-۱۶
ریسک نوسانات نرخ ارز ۲۰
ریسک نقدینگی ۲۴-۲۱
ریسک غیر مالی ریسک سیاسی ۲۸-۲۵
ریسک ناشی از دخالت دولت ۳۱-۲۹
ریسک قوانین و مقررات ۳۵-۳۲
ریسک­های مرتبط با دارایی ۳۸-۳۶

 …

23 Mar 2019