پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دهقان و همکاران ۱۳۹۲

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دهقان و همکاران ۱۳۹۲

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط دهقان و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۰ سوالی مدیریت ارتباط با مشتری استفاده گردید.این پرسشنامه به شکل طیف پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم و در سه برگ کاغذ A4  توزیع شده، از تعداد ۱۲۰ پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان ۱۰۸ پرسشنامه جمع­آوری گردیده و از بین ۱۰۸ پرسشنامه، ۶ پرسشنامه به صورت ناقص پر شده بود که در تجزیه و تحلیل دخیل داده نشدند.

لینک دانلود

27 Mar 2019