پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

مقیاس مهارت های زندگی توسط ساعتچی و همکاران (1389) ساخته شد. این پرسشنامه شامل 40 گویه می باشد که بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت «خیلی زیاد»، «زیاد»، «تاحدی»، «کم» و «خیلی کم »تنظیم گردیده است. در اين پژوهش، اعتبار محتوا و صوري پرسشنامه توسط اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت. اين آزمون بارها در ايران مناسب سازي شده و در پژوهش ها و پايان نامه هاي مختلفي از اين ابزار استفاده شده است. اين پرسشنامه به دليل زير بناي نظري مناسب و تاييد خبرگان با تخصص موضوعي از روايي محتوايي لازم برخوردار است

ورود به دسته بندی پرسشنامه های سنجش مهارت

توجه داشته باشید بجز پرسشنامه ای که بخش هایی از آن را مشاهدا میکنید در سرور دانلودی سایت بیش از 30 پرسشنامه استاندارد مهارت های زندگی , پرسشنامه مهارت های اجتماعی و ارتباطی و.. هم بارگذاری شده است که با کلیک روی دکمه زیر بعد از ورود به دسته بندی پرسشنامه های سنجش مهارت از میان فایل های دانلودی انتخاب و دانلود نمایید.

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

ضرایب و مقایس های این پرسشنامه مهارت

در پژوهش جمالی (1392) برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب پایایی برای مولفه آموزش خودآگاهی(83/0)، داشتن هدف در زندگی(65/0)، مهارت مربوط به ارتباطات انسانی(88/0)، روابط بین فردی(89/0)، مهارت تصمیم گیری(89/0)، بهداشت و سلامت روان(84/0)، مهارت در حل مسئله(74/0)، مهارت مشارکت و همکاری(71/0)، تفکر خلاق(86/0)، تفکر انتقادی(67/0)، و برای کل پرسشنامه 92/0 بوده است که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه می باشد.

تعاریف مفهومی:

آموزش مهارت های زندگی:

  آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد( مؤمنی مهموئی، 1390، ص 92).

خودآگاهی:

«خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست.

داشتن هدف در زندگی: 

هد‌ف یک نتیجه یا پیامد‌ مشخص و اند‌ازه پذیر (قابل اند‌ازه‌گیری) است که فرد‌ می‌خواهد د‌ر یک چارچوب زمانی خاص به آن د‌ست یابد‌. هد‌ف جهت‌گیری به سوی مقصد‌ را هد‌ایت می‌کند‌ (محمدی،  1391).

مهارت های ارتباطی:

 مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب تأمین نیازهای افراد می گردد و به عنوان یک نیاز انسانی بین انسان هایی که با هم زندگی می کنند پدیدار می شود.(سلیمی و همکاران،1391).

مهارت‌هاي ارتباط بین فردی: 

مجموعه‌اي از توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل فرد بوده كه با استفاده از آن مي‌توان به رفتاري قابل پذيرش و آگاهي بخش تا رسيدن به سطحي از رابطه عاطفي دست يافت (همان منبع).

مهارت حل مسئله:

 مهارت حل مسئله، فرآیند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعددی جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نماید (شرفی، 1388).

تفکر خلاق: 

مهارتی است که شخص از تلفیق مهارت های حل مسائل و تصمیم گیری از افکار یا روابط نو برخوردار می شود و قدرت کشف و انتخاب راه حل های جدید را پیدا می کند (مکتبی فرد، 1388).

تفکر انتقادی:

برادلی تفکر انتقادي را" مجموع هاي از مها تهاي شناختی مثل شناسایی مباحث محوري و مفروضات، ارزیابی رویداد، و استنباط نتیجه"تعریف می کند (به نقل از تاشی و همکاران، 1391).

مهارت تصمیم گیری:

 از نظر عباس زاده (1374) مهارت تصمیم گیری عبارت از انتخاب یک راه حل از بین راه حلهای مختلف است. یعنی زمانی که چند راه حل پیش روی دانش آموزان وجود داشته باشد و وی با توجه به مجموع ملاحظات از بین آنها یک راه حل را انتخاب نماید، تصمیم گیری کرده است.

مشارکت و همکاری:

مشارکت و همکاری به معنی اتخاذ و هماهنگى منابع و کوشش هاى هر فرد در کوشش مشترک براى نيل به نتايجى است که همه در جست وجوى آن هستند (فرمهينى فراهانى، ١٣٧٨).

سلامت روان:

 سازمان بهداشت جهانی (2001) سلامت روانی را به عنوان « حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنار آید، می تواند به نحو پرثمری و مولدی کار کند و قادر است برای اجتماع مفید باشد» تعریف می کند (به نقل از دینر، 2003).

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

تعاریف عملیاتی:

آموزش مهارت های زندگی: 

منظور از مهارت های زندگی در این پژوهش نمرات حاصل از پرسشنامه ساعتچی و همکاران (1389) می باشد که تأثیر این آموزش این مهارت ها را بر عزت نفس دانش آموزان می سنجیم. مهارت های زندگی در این پژوهش شامل مؤلفه های آموزش خودآگاهی، داشتن هدف در زندگی، مهارت مربوط به ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، بهداشت و سلامت روان، مهارت در حل مسئله، مهارت مشارکت و همکاری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی می باشد.

خودآگاهی:

 در این پژوهش منظور از خودآگاهی نمرات حاصل از گویه های 1 تا 4 پرسشنامه می باشد.

داشتن هدف در زندگی:

 در این پژوهش منظور از داشتن هدف نمرات حاصل از گویه های 5 تا 8 پرسشنامه می باشد.

مهارت های ارتباطی: 

در این پژوهش منظور از مهارت های ارتباطی نمرات حاصل از گویه های 9 تا 12 پرسشنامه می باشد.

مهارت‌هاي ارتباط بین فردی: 

در این پژوهش منظور از مهارت های ارتباطی نمرات حاصل از گویه های 13 تا 16 پرسشنامه می باشد.

مهارت حل مسئله:

 منظور از مهارت حل مسئله در این پژوهش نمرات حاصل از گویه های 25 تا 28 پرسشنامه می باشد.

تفکر خلاق:

 منظور از تفکر خلاق در این پژوهش نمرات حاصل از گویه های 33 تا 36 پرسشنامه می باشد.

تفکر انتقادی:

 منظور از تفکر انتقادی در این پژوهش نمرات حاصل از گویه های 37 تا 40 پرسشنامه می باشد.

مهارت تصمیم گیری: 

منظور از مهارت تصمیم گیری در این پژوهش نمرات حاصل از گویه های 17 تا 20 پرسشنامه می باشد.

مشارکت و همکاری:

منظور از مشارکت و همکاری در این پژوهش، نمرات حاصل از  گویه های 29 تا 32 پرسشنامه می باشد.

سلامت روان:

 منظور از سلامت روان در این پژوهش نمرات حاصل از گویه های 21 تا 24 پرسشنامه می باشد.

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

27 Oct 2018