پرسشنامه بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان

پرسشنامه بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان (انوري ۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

براي سنجش نگرش ها در این تحقیق از مقياس ليکرت درجه بندي شده، از کاملا موافق تا کاملا مخا لف ، در قالب پنج گزينه استفاده شد.در اين پژوهش، براي سنجش متغیرها، پرسشنامه محقق فرنوش انوري ۱۳۹۱ ساخته طراحی شده است و براي سنجش روايي ابزار تحقيق پرسشنامه از اساتيد وصاحبنظران بازاريابي کمک گرفته شد .

پرسشنامه شامل اجزای زیر است:

الف)نامه همراه(مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده به پرسشنامه) ب)دستورالعمل ج)سوال های پرسشنامه

درتحقیق حاضر از پرسشنامه خود ایفا وبسته استفاده شده است که پرسشنامه این تحقیق شامل چهارسوال عمومی وبیست ویک سوال اختصاصی می باشد.

23 Mar 2019